Sunday, 27 March 2016

മുത്തിയുടെ മക്കൾ

കെട്ടുകടംകഥയ്ക്കുള്ളിലെ മുത്തിക്ക് 
മക്കൾ മൂന്നാണെന്ന് കേൾപ്പൂ 
മൂത്തതും താഴെപ്പിറന്നതും മങ്കമാർ 
കൂട്ടത്തിൽ മദ്ധ്യമൻ പുത്രൻ 

നാടു കണ്ടീടാനൊരുമ്പെട്ടു മൂവരും 
വീടുകൾ തേടിക്കരേറും 
നാലാളു കാണില്ല നാട്ടാരുമോർക്കില്ല 
മൂന്നുപേർ കൂട്ടിന്ടെ ദൗത്യം 

കൊച്ചനിയത്തിയാണല്ലോ വിരുന്നിനാ-
യെത്തും ഭവനത്തിലാദ്യം 
ഒട്ടേറെ നാളുകൾ വീട്ടുകാരൊത്തവൾ 
കൊട്ടും കളിയുമായ് വാഴും 

പെങ്ങളായ് ചേർന്നു മോദിക്കാൻ തിരക്കിട്ടു
പിന്നാലെയെത്തീടുമേട്ടൻ 
ആണൊരുത്തൻ വന്നു കേറിയാൽ മേളമായ് 
കാണേണ്ട പൂരങ്ങൾ തന്നെ 

എങ്ങെന്ടെ കുഞ്ഞാങ്ങളയു,മനീത്തിയു-
മെന്നാർത്തയായ് ചേച്ചിയെത്തും 
മൂത്തവൾ കൂടിക്കടന്നാൽ കഥയൊക്കെ
മാറ്റും ' ജഗ പൊക ' യാക്കും 

കെട്ടുകടംകഥയ്ക്കുള്ളിലെ മുത്തിതൻ 
മക്കളാരെന്നു ചൊല്ലാമോ?
' തോറ്റു ,സുല്ലിട്ടു ; കടം കുടിച്ചെന്നൊക്കെ-
യേറ്റെങ്കിലുത്തരം നൽകാം 

കൊച്ചടി വെച്ചണഞ്ഞീടുന്നവൾ ഭാഗ്യ-
ലക്ഷ്മീ ഭഗവതിയല്ലോ 
പിന്നാലെ വന്നു കേറീടുന്ന സോദരൻ 
' ശുംഭ ' നഹങ്കാരമല്ലോ 
ചേട്ടാഭഗവതിയാണു മൂന്നാമതായ് 
വീട്ടിലേയ്ക്കോടിയെത്തുന്നു 
നാട്ടിലെന്നാളും നടപ്പതാണൊക്കെയും
കൂട്ടരേ,പൊയ്യല്ല ; സത്യം !

**************************

( ഒരു പഴമൊഴിയോട് കടപ്പാട്.)       

  

Tuesday, 1 March 2016

മൊബൈൽ ഫോൺ

                       ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോണാ-
ണാരുമേ ഗൌനിക്കാതീ -
യൂണുമേശമേലേറെ
നാളായിക്കിടപ്പല്ലോ
  ആരാണു ചാരത്തെത്തി-
  യാക്ക്റ്റിവയ്റ്റാക്കുന്നതു-
  മാരാണെൻ  മൌനങ്ങളെ 
  തൊട്ടുണർത്തീടുന്നതും

സ്മാർട്ടു ഫോണാണത്രേ,ഞാ-
നെല്ലാരും പുകഴ്ത്തുന്നു
സ്മാർട്ടാകാൻ മാത്രം യോഗം 
വന്നതില്ലിതേവരെ 
എനിക്കുവേണ്ടേ ഇന്റർ -
നെറ്റുമായ് സഹവാസ-
മെനിക്കുവേണ്ടേ ഗൂഗിൾ -
ക്രോമിന്ടെയാശീർവാദം  

വാട്ട്സാപ്പു വേണ്ടേ ബ്ലോഗും 
ഫേസ് ബുക്കും ട്വിറ്റെർ പോസ്റ്റും 
ചാറ്റിങ്ങുമോൺലൈനിങ്ങും 
യൂട്യൂബിൻ  പാട്ടും വേണ്ടേ 

ലൈക്കുകൾ  കമന്ടുകൾ  
സ്മൈലികളടിക്കണ്ടേ
വാർത്തകൾ  ഷെയർ  ചെയ്യാ-
നാദ്യന്തം നിന്നീടണ്ടേ 

സ്നേഹസന്ദേശങ്ങൾക്കു  
മദ്ധ്യവർത്തിയാകണ്ടേ 
മോഹസല്ലാപങ്ങളാ-
ലുള്ളം കുളിർപ്പിക്കണ്ടേ 

ജീപ്പിയസ്സണിഞ്ഞിട്ടു 
നേർ  വഴി കാട്ടീടണ്ടേ 
കൂട്ടുകാരേപ്പോൽ  ഞാനും 
സെൽഫികൾക്കൊരുങ്ങണ്ടേ 

ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോണാ-
ണാരുമേ ഗൌനിക്കാതീ 
യൂണുമേശമേലേറെ
നാളായിക്കിടപ്പല്ലോ
ആരൊന്നു വന്നിട്ടെന്നിൽ 
ജീവചൈതന്യം ചേർക്കും 
ആരൊന്നു കനിഞ്ഞിട്ടി-
ന്നെന്നെ ഞാനാക്കിത്തീർക്കും?

********************

    
Monday, 30 March 2015

പെണ്ണിന് പെണ്ണു തന്നെ വേണ്ടേ?

അഞ്ചാറു പെണ്മക്കളാ-
ണമ്മയ്ക്ക്,വയസ്സേറെ-
ച്ചെന്നയാളാണെന്നച്ഛൻ 
ഉണ്ണിക്കോ ശിശുപ്രായം 
ഇല്ലത്തെക്കാര്യം നോക്കാ-
നാളില്ല, കാര്യസ്ഥന്മാർ -
കണ്ടപോൽ  ,കയ്യൂക്കന്മാർ 
കാപട്യക്കാട്ടാളന്മാർ 

അന്നു ഞാനേറെക്കാലം 
നോവാർന്നു ,വല്യേടത്തി-
ക്കുണ്ണിതൻ  ജന്മം നല്‍കാ-
തീശ്വരൻ  ശിക്ഷിക്കയാൽ  
സമ്പന്നം കുടുംബമെ -
ന്നായിട്ടു മനാഥത്വം 
വന്നല്ലോ ഭരിക്കുന്നോർ -
തന്നുടെയഭാവത്തിൽ  

ബന്ധുവിൻ  കാരുണ്യത്താൽ  
സോദരിമാരെപ്പാവ-
മെന്നച്ഛൻ  വിവാഹം ചെ -
യ്തയച്ചൂ യഥായോഗ്യം 
കണ്ണടച്ചീടും മുന്‍പാ-
യെന്നെയും ചെറുതാലി-
ബന്ധിച്ചു കന്യാദാനം
നൽകി സ്വർല്ലോകം പൂകി 

അഞ്ചാറാണ്ടുകൾ പോകേ 
ഞാനും മാതാവായ് തീർന്നി-
തുണ്ണികൾ,മൂവർ കാണ്മോർ-
ക്കിമ്പം കണ്ണിനേകുന്നോർ
തെല്ലഹങ്കാരം പൂണ്ടു -
പോയുള്ളി,ലപത്യത്തിൻ 
ധന്യത പുത്രന്മാരാൽ 
കൈവന്ന സൌഭാഗ്യത്താൽ 

കാലമങ്ങവിശ്രാന്ത -
മോടവേ യുവാക്കളായ്
വേളിയും കഴിച്ചെൻടെ 
മക്കളിന്നച്ഛന്മാരായ്
ജീവിതമധ്യത്തിലായ് -
വന്നു വൈധവ്യം,രോഗ-
ബാധയാൽ വൈവശ്യവും 
തോഴികളായ് തീർന്നെന്നിൽ 

ദീനയിന്നെന്നെ പരി-
പാലിച്ചു ശുശ്രൂഷിക്കാൻ 
നേരമില്ലെന്നായ് പുത്ര-
വധുക്കൾ ഭാവിക്കുന്നു 
നീറുമീയവസ്ഥയിൽ 
സാന്ത്വനമേകാനൂഴം-
മാറിവന്നണഞ്ഞീടും 
' ആയ ' കൾ മാത്രം പോരും 

ഇന്നുഞാൻ നൊന്തീടുന്നു 
വാർദ്ധക്യത്തളർച്ചയിൽ 
മന്ദമായ് തലോടുവാൻ 
ചിന്നിയ മുടി കോതാൻ 
തൻഗൃഹഭാരം വാരി-
യൊതുക്കിപ്പിടഞ്ഞുംകൊ-
ണ്ടമ്മയെക്കാണാനെത്തും 
' പെണ്‍ജന്മം ' നൽകായ്കയാൽ .

***************     


   

Sunday, 15 March 2015

പതിറ്റടിപ്പൂ വിരിഞ്ഞപ്പോൾ

ഏതുനേരവും വന്നെത്തുമെന്നോർത്തു 
ഭീതിയോടെ ഞാൻ മൃത്യു കാത്തീടവേ 
കാതര ഭാവമോടെയെന്നന്തികേ 
കേണിരിക്കുന്നു നീ കഷ്ടമോമനേ 

ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടു മൂന്നാലു-
വർഷമായ് നേര,മുച്ചതിരിഞ്ഞുപോയ്
എത്തി,നീ,വൈകിയെങ്കിലും വാർദ്ധക്യ-
ദുഃഖപീഡകളൊപ്പമറിഞ്ഞിടാൻ

കാലമേറെയായ്,നമ്മളന്നേ ബാല്യ-
കാലമൊക്കെയുമൊന്നായ് കഴിഞ്ഞതും 
കാടുകാട്ടി നടന്നതു മോണവു-
മാതിരയും വിഷുവുമറിഞ്ഞതും

പൊട്ടിവീണ മാറോട്ടുകഷ്ണങ്ങളാൽ 
കുട്ടിയമ്പലം തീർത്തതിൻ മുന്നിലായ് 
കാട്ടുമല്ലികപ്പൂക്കളാൽ മാല്യങ്ങൾ 
കോർത്തു കല്യാണവേദി ഭാവിച്ചതും 

പിന്നെ നമ്മൾ വളർന്നതും നമ്മളിൽ 
നമ്മളോരാതെ രാഗം കലർന്നതും 
കണ്‍കളാൽ നമ്മളന്യോന്യമാശകൾ 
പങ്കുവെച്ചതും കോൾമയിർ കൊണ്ടതും 

തെല്ലുമേ പിരിഞ്ഞീടുവാൻ വയ്യെന്നു 
ധന്യമാം പ്രേമവായ്പിൽ നിറഞ്ഞതും 
ഇന്നുമോർക്കവേ സ്നേഹാർദ്രമാം മന-
മെന്തുമാത്രം കുളിർക്കുന്നിതോമലേ 

വന്നു ദുർവ്വിധി,മംഗല്യമാല്യമായ് 
കള്ളനെന്നപോൽ നിന്നെക്കവർന്നുപോയ് 
അന്നു ഞാൻ ഹതഭാഗ്യനായ് ജീവിത-
മെന്തിനെന്നോർത്തു തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു പോയ്‌ 

ഇല്ല,മറ്റൊരാളെൻ വാമഭാഗമായ് 
വന്നു ചേരുകില്ലെന്നങ്ങുറച്ചു ഞാൻ 
നല്ല യൗവ്വനം ലോകർക്കു വേണ്ടുന്ന 
നന്മ ചെയ്യുവാൻ നീക്കി വെച്ചീടിനാൻ 

എന്നുമാരാഞ്ഞു നീയറിഞ്ഞീല നിൻ 
സുന്ദര പൂർണ്ണമായുള്ള ഗാർഹികം 
അമ്മയായതു,മേറെ വർഷം ചെന്നു 
കുഞ്ഞു മക്കൾക്കു മുത്തശ്ശിയായതും 

പിന്നെയെത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിന്നു-
വന്നിതെൻ മുന്നിലോർക്കാത്ത വേളയിൽ 
മംഗലക്കുറി മാഞ്ഞ നിൻ നെറ്റിയും 
മങ്ങലേറ്റ നേത്രങ്ങളും കണ്ടു ഞാൻ 

ഏകനായ്ത്തന്നെയിന്നും വസിക്കുന്ന 
തോഴനോടൊത്തു നിർദ്ദോഷചിത്തയായ് 
നാഥനില്ലാത്ത നീ സഖീ തുഷ്ടയാ-
യാഗമിച്ചതിന്നെന്ടെ സൌഭാഗ്യമോ

ജീവിതം നാം തുടങ്ങീ പതിറ്റടി-
പ്പൂ വിരിഞ്ഞപോലെങ്കിലും ,പിന്നിലായ്-
രോഗപീഡതൻ രൂപവും പൂണ്ടിങ്ങു 
ക്രൂരമാം വിധി വന്നു ! നിർഭാഗ്യമോ ?

മദ്യമോ ധൂമപാനമോ താമ്പൂല-
ഭുക്തിയോ ജീവചര്യയിൽ ചേർക്കാതെ 
ശുദ്ധിയോടെ ഞാൻ വാഴ്കിലുമെന്തെന്നി-
ലെത്തി ,നിഷ്ഠുരം തീവ്രരക്താർബുദം !

നോവുമെന്നരികത്തു നിധികാത്തു 
മേവുകയാണു നീയൊരു ദേവിപോൽ 
ഓടിയെത്തും മൃതിയെത്തടുക്കുവാ-
നാവുമോ,നമ്മളാഗ്രഹിച്ചീടിലും?

****************

( ' അറുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ വിവാഹം, ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം ദിവസം മരണം ' എന്ന പത്രവാർത്തയെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയത്.)    

Thursday, 15 January 2015

കാവൽക്കാരൻ

ആരുമിങ്ങടുക്കൊല്ല 
 ഞാനേറെക്കോപാവിഷ്ടൻ
ഓരാതെയണഞ്ഞൊരു 
മൃത്യുവിൻ കാവൽക്കാരൻ 
ചാരത്തു നിണം വാർന്ന 
നിശ്ചലഗാത്രൻ,പാത-
യോരത്തെൻ നാഥൻ,ദയാ-
ഹീനാന്ത്യം ഭവിച്ചവൻ 

മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നോൻ 
മദ്യത്തെ വെറുക്കുന്നോൻ 
മക്കളിലൊരുത്തനാ-
യെന്നെയും കണ്ടിട്ടുള്ളോൻ
ഒന്നുഞാനിടഞ്ഞാലും 
കൂസാതെ നിൽപോൻ,'വടി-
ക്കമ്പി' നാൽ പോലും മെല്ലെ 
നോവിക്കാനൊരുങ്ങാത്തോൻ

ഉത്സവം കഴിഞ്ഞുള്ള 
മടക്കം ,നിരത്താകെ 
പശ്ചിമ ശശാങ്കപ്പാൽ -
പ്രഭയാർന്നിരിക്കിലും 
മസ്തകമദ്ധ്യത്തിലും 
വാലിലും 'പ്രതിദ്യുത-
ദർപ്പണ' മണിഞ്ഞാണെൻ 
യാനമെന്നിരിക്കിലും 
കണ്ണില്ലാതെങ്ങോനിന്നു 
പാഞ്ഞുവന്നൊരു മണ്ണു-
വണ്ടിയാലടിപെട്ടു
തെന്നിവീണല്ലോ പാവം 
ചിന്തുന്നു രക്തം സ്നേഹ-
സാന്ദ്രമാ നെഞ്ചിൽനിന്നും 
പൊന്തുന്നു ഞരക്കങ്ങ-
ളൊത്തൊരു ചെറുതേങ്ങൽ 

സംഭീതനായ് ഞാൻ ചിന്നം-
വിളിച്ചോ, യമദൂതർ 
മിന്നൽപോലകന്നുവോ,
മാലോകർ ചുറ്റും ചേർന്നോ 
ഒന്നും ഞാനറിഞ്ഞീല
നാലുചാണ്‍ വയറിന്ടെ-
യന്നം നിവൃത്തിപ്പോനെൻ 
കണ്മുൻപിൽ തീർന്നീടവേ 

'കൈവിട്ടു' നിൽപ്പാണുഞാൻ
പോയകാലസൌഖ്യങ്ങൾ
കൈവിട്ട നിർഭാഗ്യത്തി-
ന്നാഘാതപ്രഭാവത്താൽ 
കൈവിട്ടു നിൽക്കുന്നോനെ 
മയക്കാനെത്തും,ബുദ്ധി-
കൈവിടാത്തവർ, മർത്ത്യ-
രിപ്പൊഴെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
മന്ദനായ് നിന്നീടുമെൻ 
പാദങ്ങൾ വടം കൊണ്ടു-
ബന്ധിക്കും,മിടുക്കന്മാർ
മയക്കം തീരുന്നേരം 
കുന്തവും ചെറുകോലും 
തോട്ടിയുമായിപ്പുതു-
ബന്ധനത്തിനായ് 'കെട്ടി-
യഴിക്കും' പീഡിപ്പിക്കും 

ഞാനെല്ലാം മുന്നിൽ കാണ്മൂ 
നാളെകൾ നരകത്തിൻ-
നാളുകായിത്തന്നെ-
യെങ്കിലും,മെരുങ്ങാതെ
വാടയുമെടുത്താണു  
കാവൽനിൽക്കുന്നൂ,നിങ്ങ-
ളാരുമേ വന്നീടൊല്ല
മൃത്യുവെ പുൽകീടൊല്ല 
*******************    
വടിക്കമ്പ് = ചെറുകോൽ 
പ്രതിദ്യുതദർപ്പണം = റിഫ്ലക്ടർ
കൈവിട്ടു നിൽക്കുക =ആന പിണങ്ങി നിൽക്കുക 
കെട്ടിയഴിക്കുക = പുതിയ ആനക്കാരനു വശംവദനാക്കാനുള്ള പീഡനമുറ        
    
  

Thursday, 27 November 2014

ഒരു വിമുക്തഭടൻ പറഞ്ഞത്....

ഉത്തര ദിക്കിലേയ്ക്കെത്താൻ കിതപ്പുമായ് 
കൂക്കുമീത്തീവണ്ടി പാഞ്ഞിടുന്നു 
യാത്രികൻ ഞാനൊരു മൂലയ്ക്കലായ് സഹ-
യാത്രിക,രഞ്ചുപേരീ മുറിയിൽ 

അച്ഛനു,മമ്മയും മക്കൾ രണ്ടാളുമാ-
യൊച്ച വെച്ചീടും കുടുംബമൊന്നും 
പുസ്തകം നീർത്തിപ്പിടിച്ചും മനോരാജ്യ-
മട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും 

സഞ്ചിയിൽ നിന്നും കരിമ്പിന്ടെ തണ്ടുകൾ 
തഞ്ചത്തിൽ ചെത്തീ കുടുംബനാഥൻ 
വല്ലഭയ്ക്കും തന്ടെ മക്കൾക്കുമായ് നൽകി-
യിമ്പമായ് ഭക്ഷിപ്പു മോദമോടെ 

ഒട്ടും പരുങ്ങൽ കൂടാതെ ചവയ്ക്കുന്നു 
തുപ്പുന്നു താഴേയ്ക്ക് ശങ്കയെന്യേ 
വൃത്തികേടാവുന്നു ചുറ്റുമെന്നോർക്കാതെ
തുഷ്ട കുടുംബം വസിച്ചിടുന്നു 

പിന്നെയേതാനും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടു 
വണ്ടിയേതോ ദിക്കിൽ നിന്നനേരം 
സഞ്ചിയും മക്കളും പത്നിയുമൊത്തയാൾ 
തെല്ലും തിടുക്കമില്ലാതിറങ്ങി 

ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചണ്ടികൾ
  മുറ്റും വെറുപ്പോടെ ഞാൻ നോക്കവേ
പുസ്തകക്കാരൻ ചിരിച്ചിട്ടു തോർത്തൊന്നു 
നീർത്തിയിട്ടല്ലോ തറയിൽ മെല്ലെ 

അങ്ങിങ്ങു വീണുള്ള ചണ്ടികളൊക്കെയു-
മൊന്നൊഴിയാതെപ്പെറുക്കിയിട്ടു
വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിക്കഴുകീട്ടു കൂസാതെ  
മെല്ലെ നിവര്‍ത്തിപ്പരത്തിയിട്ടു

സീറ്റിന്നടിയിലെ തോല്‍സഞ്ചിയില്‍ നിന്നു
പ്ലാസ്റ്റിക്കു ഡപ്പകള്‍ ചെന്നെടുത്തു 
സൂത്രത്തില്‍ മൂന്നാലു വര്‍ണ്ണപ്പൊടികളാല്‍
വേസ്റ്റിന്നു ചാരുതയങ്ങു ചേര്‍ത്തു 

നൂലൊന്നെടുത്തു വിരുതോടെ വൈകാതെ 
ചേലുള്ള മാല കൊരുത്തു വെച്ചു 
നാടുകാണാന്‍ വന്നൊരിംഗ്ലീഷുകാരിക്കു
നൂറു രൂപായ്ക്കതു വിറ്റു വീരന്‍ !

***************    
      

Monday, 24 November 2014

ആമ്പൽ

കാലവർഷത്തിൻ കനം കുറഞ്ഞു ചിങ്ങ-
മോണം കഴിഞ്ഞു വെയിൽ പിറന്നു 
കായലലകളി,ലാലോലമായൊരു 
കായൽച്ചെടിയെൻ കുളത്തിൽ വന്നു.

ചണ്ടിത്തമെന്നോർത്തു വാരിക്കളഞ്ഞിടാൻ 
മുണ്ടുമുറുക്കി ഞാൻ ചെന്ന നേരം 
ചണ്ടിയല്ലാ,മ്പലാണെന്നറിഞ്ഞുത്സാഹ-
സമ്പത്തുമായിത്തിരിച്ചു പോന്നു

നാലഞ്ചു വാരങ്ങൾ ചെന്നു പൊന്നാമ്പലിൽ 
താലം പോല,ഞ്ചാറിലകൾ വന്നു 
നീളത്തിലുള്ളൊര ത്തണ്ടിൽ കുരുന്നൊരു 
പൂമൊട്ടു തന്മിഴി പൂട്ടി നിന്നു 

ഓരോ ദിനം തോറുമാക്കരിമൊട്ടിന്നു 
ചാരുത വന്നു നിറം പകർന്നു 
നീലത്തെളിത്തണ്ണീർ മേലൊരു കൂപ്പുകൈ 
പോലതു ചന്തമിയന്നു നിന്നു 

അന്തി മയങ്ങിയാൽ മാനത്തു പൂർണ്ണനാ-
മമ്പിളി പുഞ്ചിരി തൂകി നിന്നാൽ 
ഒന്നു മോഹിച്ചു ഞാനിന്നീ കുമുദിനി 
കണ്‍ തുറന്നീടുമെന്നോർത്തനേരം 

ഉച്ച തിരിഞ്ഞു മഴക്കാറുകൾ കരിം-
കച്ചയണിഞ്ഞു നിരന്നു വന്നു 
ദിക്കടഞ്ഞു മിന്നലോടൊത്തിടിവെട്ടി-
ന്നൊച്ചയുമായ്‌ തുലാമാരി വന്നു 

പിറ്റേന്നു കാലത്തു മുങ്ങിക്കുളിക്കുവാ-
നൊറ്റയ്ക്കു ചെന്നു ഞാൻ വെമ്പലോടെ 
കഷ്ടമാ,പ്പല്ലവ മാണ്ടുപോയ് തോയത്തിൽ  
വർഷം തകർത്തതിൻ മൂലമായി 

കുണ്ഠിതത്തോടെ ഞാൻ കൈകൾ തുഴഞ്ഞങ്ങു-
മന്ദമായ് നീന്തീട്ടടുത്തു ചെന്നു 
വെള്ളം വകഞ്ഞു നോക്കീടവേ നിൽക്കുന്നി-
തങ്കുരം ശൈശവപ്രായമായി !

നാളുകൾ വീണ്ടും കടന്നുപോയ് വെള്ളമോ 
നാലഞ്ചു കൽപ്പട താന്നു പോയി 
കാണായിടുന്നിതപ്പൂമുകിഴം വീണ്ടും 
കാലമായ് കണ്‍തുറക്കാനെന്നപോൽ 

പിന്നെയും പെയ്തു തുലാവർഷമപ്പയോ-
നന്ദിനീപുഷ്പമുകുളമന്നും 
നിന്നൂ സമാധിയിൽ മൂന്നു ദിനരാത്രം-
ചെന്നവാർ വീണ്ടും വളർന്നു വന്നാൾ 

വെള്ളം നിറഞ്ഞും കുറഞ്ഞും ഭവിക്കിലും 
പല്ലവത്തിന്നില്ല വാട്ടമൊട്ടും 
നന്നായി വായ്ച്ചിടും പിന്നൊന്നു ചുങ്ങിടും 
നിന്നിടുന്നീമട്ടു മാറി മാറി 

കേട്ടിരിക്കുന്നു പിടിയാന വേനലിൽ 
നീട്ടി വെച്ചീടും പ്രസവമെന്നായ് 
കാട്ടിൽ,വറുതിവരൾച്ചകളൊക്കെയും
മാറ്റിടാൻ,വർഷമെത്തീടുംവരെ 

എന്തെന്തു വിസ്മയമാണി,പ്പ്രപഞ്ചത്തി-
ലെന്നു ചിത്തത്തിൽ നിനച്ചു കൊണ്ടേ 
എന്നും പുലർവേള തന്നിൽ ഞാനാശിച്ചു-
ചെന്നിടും നെയ്തൽ വിരിഞ്ഞു കാണാൻ .

***************